Национални савет руске националне мањине 

Национални савет је организација којој се законом поверавају одређена јавна овлашћења да учествује у одлучивању, или да самостално одлучује о појединим питањима из области културе, образовања, обавештавања и службене употребе језика и писма у циљу остваривања колективних права руске националне мањине на самоуправу у тим областима. 

Национални савет има својство правног лица које стиче уписом у регистар Националних савета, који води министарство, у чијем делокругу су послови људских и мањинских права. 

Национални савет у складу са законом, сарађује са међународним и регионалним организацијама које се баве питањима права припадника националних мањина, са организацијама и установама у матичним државама, као и са националним саветима или сличним телима националних мањина у другим државама.

Чланови Националног савета:

Арсен Плахин, Горан Мешановић, Зорица Костић, Ирина Миљковић, Иван Романов, Игор Петров, Јован Ружичић, Лариса Милић, Леонид Кампе, Марианна Младеновић, Марина Галогажа, Милош Цветановић, Милован Ћурчић, Наташа Младеновић, Слободан Николић.

Имена су наведена по азбучном реду.